תקנון תנאים ומדיניות

תנאים ומדיניות:

1.אתר האינטרנט בטון בטון (להלן: ”האתר” פותח ומופעל ע”י חברת נכסי הארץ שיווק ויזום נדל”ן בע”מ, ח.פ. 513996355 (להלן: ”בטון בטון”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באופן של מכירה קבוע ו/או משתנה (להלן: ”רכישה”).

2.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי משתמש ובאמצעות האתר ויהווה הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בטון בטון. עקב כך, כל משתמש נדרש לקרוא ולאשר קריאת תקנון זה במלואו.

3.גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ותנאי האתר ולכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ואף לא לסמן אישורך על קבלת הסכמתך לתנאי השירות והמכירה באתר.

4.השלמת רכישה ואספקת מוצרים תחייב את בטון בטון רק לאחר אישור חברת האשראי או פיפל את פרטי כרטיס האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של בטון בטון לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה בטון בטון זכאית לבטל את ההזמנה.

5.לתשומת ליבך: המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים במלאי של בטון בטון יחד עם זאת יתכן ואספקת המוצר לא תתאפשר עקב אי להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה רגע נתון.

6.בטון בטון תהא רשאית להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת והוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

7.התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר. לידיעתך, כי חלקם של התכנים עלול להיות כפוף לרישיונות שימוש שונים, ועל כן חל איסור מוחלט וגורף לעשות כל שימוש בתכנים אשר לא הותר באופן מפורש בתקנון זה, ובכלל זה חל איסור על המשתמשים, לערוך שינויים בתכנים, לעבדם, לתרגמם, להפיץ, לשלבם, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התכנים ו/או להדפיסם מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב של בטון בטון. בטון בטון ראשית לדרוש הסרת תכנים ומבלי לפגוע בזכיותיה עלפי דין האחרות מובהר כי המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד בטון בטון ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, בהעתקת תכנים ע”י המשתמש.

8.ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי, בכל מקרה בטון בטון רשאית להפסיק את שירות המכירה או ההשכרה מכל סיבה, לפרק זמן קצוב או קבוע, ידוע או שאינו ידוע ללא התראה מראש.

9.בטון בטון מבצעת את המשלוחים באמצעות חברת שילוח חיצונית ואינה תהייה אחראית לכל מחדל שקשור בחברת השילוח עובדיה או מנהליה, עם זאת בטון בטון תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. בטון בטון תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. בטון מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי פיפל או דרך חוקית אחרת כפי שיסוכם בין הצדדים. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, בטון בטון תהייה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). בטון בטון לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לבטון בטון ו/או הספקים, ינקטו בטון בטון במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה

10.רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מבטון בטון, בתאום מראש וכפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. בעת אספקת המוצר, רשאים בטון בטון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

11.בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של בטון בטון, אשר ישמחו לעזור, לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בטון בטון בדואר אלקטרוני support@betonbetone.co.il, בטלפון 089155511 או בפקס *151544221599 נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

12.בטון בטון ראשית לבקש ממשתמש שרכש מוצרים באתר ו/או מגולש באתר לשתף את חווית הקנייה או הגלישה שלו באתר, כמוכן באישור תנאי שירות אלו ראשית לשלוח בטון בטון אימייל בקשה דיווחי קנייה או ניוזליטר, משתמש מיבקש להסירו מניוזליטר יוסר באופן מיידי. המשתמש ראשי לדרג את המוצרים ואת המאמרים באתר ובתנאי שיפעל באובייקטיביות ובשפה שאינה פוגענית / משמיצה / או שעלולה להוות לשון הרע. טענה או פנייה מצד שלישי כלשהו, לשימוש בשפה פוגענית / השמצה / או לשון הרע מכל סוג שהוא, ישפה המשתמש את בטון בטון באופן מיידי עם דרישתה הראשונה של בטון בטון ובגין כל דרישה מצד שלישי כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי בטון בטון תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה. יובהר, כי לבטון בטון אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשוב והמדרגים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.

13.כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: – המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. – המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. – המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. – המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל ( מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בטון בטון, רשאית למנוע רכישת מוצרים באתר או שימוש באתר מחשש לניגוד עניינים, ריגול תעשייתי, הפרת תקנון, מסירה בעת הרשמה ו/או לאחר מכן של פרטים שגויים במתכוון, חשש למעשה להונאה / פלילי / או עבירה על הוראות דין, ביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבטון בטון ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו.

14.כדי לרכוש מוצר או שירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, בטון בטון תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, בטון בטון לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לבטון בטון במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של בטון בטון. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לבטון בטון לאגור מידע מעבר לשימוש הנ”ל בטון בטון מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בטון בטון תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

15.בטון בטון נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן ועלפי הוראות חברות האשראי או פיפל. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בטון בטון לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

16.בטון בטון תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של בטון בטון על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

17.בטון בטון לא תהא אחראית לאופן אחזקת/ שינוע / שימוש / יישום / הרכבה / התקנה/ תוצאות שימוש / נזק בשוגג או במזיד שקשורים באופן כלשהו במישרין או בעקיפין בחומרים או הכלים או כל של מוצרים שנרכשו באתר, אלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הקונה בלבד ועל חשבונו.

18.השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בטון בטון בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

19.בטון בטון עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בטון בטון אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, בטון בטון לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה. בטון בטון לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר ו/או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. בטון בטון לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. בטון בטון אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

20.אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בטון בטון ו/או מי מטעמה.אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן בטון בטון נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. רישומי המחשב של בטון בטון בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

21.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב – יפו, מרכז או ראשל”צ.

22.התקנון המחירים והתנאים באתר ניתנים לשינוי בכל עת ע”י בטון בטון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

23.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

מדיניות החזרת מוצרים:

1. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א

2. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לבטון בטון באמצעות פקס מספר 153-0544221599 בלבד.

3. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר תחזיר בטון בטון תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה כאמור בסעיף 2 לעיל את התשלום לרוכש למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים בתוספת עלות המשלוח ( ככול שהיה ), לפי הנמוך מביניהם. אם קיבלת הרוכש את המוצר עליו יהיה לנחזיר תוך 7 ימים את המוצרים לבית העסק של בטון בטון ועל חשבונו בלבד.

4. החזרת מוצרים שמצבם שונה בזמן שהיו ברשות הקונה ו/או התקלקלו ו/או ניזוקו ו/או ספגו פגיעה כלשהי ו/או הושחתו ומצבם השתנה לרעה אצל הקונה, עומד לזכות בטון בטון לתבוע את נזקייה.

5.חלק מהצבעים מוכנים עלפי הזמנת הלקוח ולא יוכל תוכל להתבצעה החזרה בגינם, צבעים וחומרים שאריזתם נפתחה, לא יתקבלו להחזרה, מפאת בקרת איכות של של צבעים וחומרים לענף הבנייה וחשש לתערובת נוזלים או אבקה או חומר במוצרים.

6. לידיעת הרוכש לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, בנוסף לא ניתן לבטל בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק….. …….טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה